fbpx
0416 - 662 498 info@boei35.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BOEI35
 

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 1.  Verhuurder: Holland Boating B.V., handelend onder de naam BOEI35;
 2. Huurder: (natuurlijk of rechts-) persoon die namens zichzelf, of namens een groep, de overeenkomst met Verhuurder afsluit;
 3. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij Verhuurder zich verbindt om
  Huurder tegen betaling een Vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven voor een bepaalde vooraf afgesproken duur;
 4. Vaartuig: het Vaartuig van Verhuurder inclusief verdere toebehoren.
 5. Verhuurlocatie: de locatie waar Verhuurder zijn bedrijf voert, te weten Jachthaven De Wiel te Heusden

2. Algemene bepalingen

 1. Verhuurder verhuurt Vaartuigen voor een dag of dagdeel. De Vaartuigen dienen in alle gevallen voor 20:00 uur terug te zijn op de Verhuurlocatie, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Een Vaartuig bestemd voor 6 personen mag door maximaal 6 personen tegelijk worden bemand. Vaartuigen bestemd voor 8 personen door maximaal 8 en 12 personen mogen door respectievelijk 12 personen tegelijk worden bemand.
 3. De minimumleeftijd om een Vaartuig bij Verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 21 jaar.
 4. Het is verboden de Vaartuigen van Verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs, waarbij dezelfde regels gelden als in het wegverkeer.
 5. Er mag geen afval overboord gegooid worden. Na de huurperiode kan Huurder het afval kwijt in de vuilnisbak op de Verhuurlocatie. Indien het Vaartuig niet vrij van afval wordt achtergelaten door Huurder, is deze een bedrag van tenminste € 25,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
 6. Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Live muziek en/of elektrisch versterkte muziek aan boord is niet toegestaan.
 7. Het is niet toegestaan het Vaartuig onbeheerd achter te laten.
 8. Bij slecht weer (zeer dichte mist, aanhoudende regen, onweer of storm) behoudt Verhuurder zich het recht voor de overeenkomst per direct (gedeeltelijk) te ontbinden.
 9. Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het Vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien Huurder zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de volledige huurprijs te voldoen over de vooraf afgesproken periode.

 

3. Vaargebied en vaarregels

 1. De Vaartuigen mogen worden gebruikt op de Bergsche Maas en de Afgedamde Maas. Op de bij aanvang van de huurperiode geleverde kaart staan gemelde gebieden aangegeven.
 2. Huurder dient zich te houden aan het Nederlandse Vaarreglement.
 3. Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij smalle kreken. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten.
 4. Huurder dient voldoende afstand van de kant te houden.
 5. Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter dan 20 meter hebben te allen tijde voorrang.

4. Verplichtingen van Verhuurder

 1. Bij de aanvang van de huurperiode draagt Verhuurder het Vaartuig over aan Huurder.
 2. Verhuurder wijst Huurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande schade aan het Vaartuig en legt deze schriftelijk vast.

5. Verplichtingen van Huurder

 1. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van Verhuurder.
 2. Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het Vaartuig.
 3. Huurder zal het Vaartuig als een goed schipper en overeenkomstig de bestemming en deze Algemene Voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen in het Vaartuig aanbrengen.
 4. Huurder zal het Vaartuig zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder niet in gebruik afstaan.
 5. Het Vaartuig en de inventaris (zoals reddingsvesten, kussens, etc.) die Huurder van Verhuurder meekrijgt dienen na de huurperiode in dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. Bij vermissing of schade brengt Verhuurder Huurder een bedrag ter waarde van de vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening.
 6. Huurder dient voor afvaart het Vaartuig te controleren op eventuele niet door Verhuurder vastgelegde schade. Indien Huurder vaststelt dat er sprake is van niet door Verhuurder vastgelegde schade, dient Huurder hiervan, voor afvaart, Verhuurder in kennis te stellen.
 7. Alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen mag Huurder het Vaartuig op een andere plaats inleveren.
 8. Mocht Huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient Huurder Verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het Vaartuig meer dan een half uur later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt Verhuurder € 50,- per half uur extra in rekening en heeft Verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan Huurder kan worden toegerekend.
 9. In geval van calamiteiten dient Huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Verhuurder.

6. Aansprakelijkheid schade

 1. Verhuurder zorgt dat het Vaartuig ten behoeve van Huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor de vaart in het tussen Verhuurder en Huurder overeengekomen vaargebied. Per Vaartuig geldt voor Huurder een niet af te kopen eigen risico van € 500,- per geval bij WA.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het Vaartuig onder zich heeft, met inachtneming van – en eventueel met uitzondering van – het hierna gemelde.
 3. Bij verlies, c.q. diefstal van het Vaartuig is Huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door Verhuurder geleden schade.
 4. Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Verhuurder en/of diens personeel wordt door Verhuurder geen beroep op de verzekering gedaan, maar is Huurder volledig aansprakelijk voor alle geleden (gevolg) schade voor Verhuurder en/of derden.
 5. Huurder is in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze Algemene Voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is Huurder volledig aansprakelijk voor alle (gevolg) schade en kosten die Verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan Verhuurder.
 6. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een Vaartuig van Verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grote schuld door Verhuurder. Deze wettelijke schadevergoeding door Verhuurder aan Huurder zal maximaal het bedrag zijn dat Verhuurder van zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergoed krijgt voor het in geding zijnde incident.
 7. Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het Vaartuig en andere objecten en op het feit dat het aluminium waarvan het Vaartuig is gemaakt in de zomer zeer warm kan worden. Ook hiervoor kan Verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
 8. Kinderen (tot 18 jaar) vallen onder de verantwoording van de ouders.
 9. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die Huurder meeneemt op het Vaartuig.
 10. Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan Verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het Vaartuig als aan derden), wordt volledig op Huurder verhaald en valt niet onder de verzekering.
 11. Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade indien hij het Vaartuig gebruikt buiten het in de deze Algemene Voorwaarden benoemde vaargebieden zoals vermeld in Artikel 3.
 12. Indien het Vaartuig door Huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is Verhuurder gerechtigd op kosten van Huurder het Vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is Huurder alleen het eigen risico van € 500,- verschuldigd
 13. De verzekeringsvoorwaarden van Verhuurder zullen op verzoek van Huurder aan hem ter inzage worden gegeven.

7. Reserveringen

 1. Het maken van reserveringen voor één of meer Vaartuigen is mogelijk via de website van Verhuurder. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door Verhuurder, via internet of per e-mail.
 2. Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bij het maken van de reservering, door middel van Ideal of Bancontact (internetbankieren).
 3. Bij annulering korter dan 48 uur van tevoren van een bevestigde reservering of bij afwezigheid van Huurder op de gereserveerde datum en tijd is Huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft Huurder geen recht op een alternatief.
 4. Als Huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is Huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft Verhuurder het recht het Vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.
 5. In geval van wijzigen van de reservering door Huurder kan hij Verhuurder om indeplaatsstelling van een derde verzoeken.
 6. Indien een gereserveerd Vaartuig 1 uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de Verhuurlocatie en Verhuurder Huurder geen redelijk alternatief kan aanbieden, heeft Huurder recht op vergoeding van de overeengekomen huursom. Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding.
 7. Wanneer Huurder het Vaartuig eerder inlevert op de Verhuurlocatie dan de overeengekomen verhuurperiode is er geen recht op teruggave van de betaalde huursom of een deel daarvan.
 8. Mooi weer garantie is alleen geldig mits een van de genoemde punten voorkomt;
 • Langer dan een uur voorspelde regen
 • Temperatuur lager dan 8 graden
 • Onweer/bliksem
 • Storm vanaf windkracht 5

8. Verhuur ter plaatse zonder reservering

 1. Ook zonder reservering is het in sommige gevallen mogelijk een Vaartuig te huren. Betaling geschiedt dan ter plaatse voor ingang van de Huurovereenkomst, door middel van contante of pin betaling.

9. Borgstelling

 1. Voordat de Huurovereenkomst in kan gaan, dient Huurder ter plaatse € 100 / €250 borg te voldoen door middel van contante\ pin betaling en een geldig legitimatiebewijs voor te leggen, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. Het legitimatiebewijs dient van Huurder te zijn. De door Huurder betaalde borg in combinatie met het voor te leggen legitimatiebewijs geldt als borgstelling. Als de overeenkomst volgens de overeengekomen voorwaarden is afgelopen en er geen schade is geconstateerd, wordt de borg geretourneerd.

10. Klachten en geschillen

 1. Bij klachten dient Huurder binnen een week na de huurdatum Verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.
 2. Op de Huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Als de consument en de ondernemer een geschil hebben, kan elk van beiden dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl.) Voor voorwaarden zie artikel 13 voorwaarden huur en verhuur Vaartuigen Hiswa.